Referències

A continuació es proposen un seguit de referències d'interès per aquells que es vulguin iniciar en l'aplicació didàctica de les fonts d'arxiu


Textos normatius

_______________________________________________________________________

LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català


Currículum i orientació
Publicacions
_______________________________________________________________________ALBERCH i FUGUERAS, Ramon. “El servei als ciutadans i les organitzacions. El servei educatiu”. Dins: Els arxius: entre la memòria històric ai la societat del coneixement. Barcelona: Editorial UOC, 2002. p. 150-151.

ALBERCH i FUGUERAS, Ramon. “La dinamización cultural de los archivos”. Dins VII Jornadas Archvísticas. Aprender y enseñar con el archivo del 7 al 10 de octubre del 2003. Villa Turística de Fuenteheridos [Huelva]: Archivo Provincial de Huelva, 2003, p. 127-135.

ALBERCH, R.; BOADAS, J.: La función cultural de los archivos. IRARGI, Centre de Patrimoni d'Euskadi, Departament de Cultura del Govern Basc, Bergara. 1991

BOADAS,J.: Estratègia de difusió dels arxius catalans: anàlisi d’actuacions i algunes propostes. A “Lligall 8. Revista Catalana d’Arxivística.” Ps.157-175. 1994.

BORRAS, J.M.: Fuentes orales y enseñanza de la historia. Aportaciones y problemas. A “Historia y fuente oral”. Núm 2. Publicaciones de la Universidad de Barcelona. 1989.

CABO, Isabel de (1997). Metodologia en les Ciències Socials i Humanes. Barcelona. Universitat Oberta de Catalunya.
CALZADA OLIVELLA, M. Didàctiques amb fonts d'arxiu. Llicència d'estudis atorgada epl Departament d'Ensenyament. Curs 2002-2003.

CALZADA OLIVELLA, M. Les fonts primàries a l’ensenyament. Les relacions entre el món escolar i l’arxiu. Visió general de Catalunya. El cas de Sant Feliu de Guíxols. Barcelona [en línia] <http://www.tdx.cat/TDX-0317109-093024>. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2008 [Consulta: 26, juny, 2009]

CUÑÉ, B.; SALAT, M.T; MONTAGUT, M.D. “Organització del servei educatiu a l’Arxiu Històric Comarcal de Cervera (La Segarra)”. Lligall. Núm. 4 (1991), p. 169-174.

CRUZ MUNDET, J.R. “La función cultural. El servicio educativo”. Dins: Manual de archivística.  5a ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Rupiérez, 2003. p. 376-380.
CHANSEL,D.; GREENE, J.P.; KECSKEMETI,C.; WOLOSZYNSKI, R.: Aprendre et enseigner l’histoire de l’Europe du 20e siècle.Symposium pour une perspective pluraliste et tolérante de l’enseignement de l’histoire – diversité des sources et 64 didactiques nouvelles. Bruxelles, 10-12 décembre 1998. Conseil de la Coopération Culturelle. Conseil de l’Europe

FAVIER, J.: La pratique archivistique française. Paris. Archives nationales. 1993.


FICARELLI, E. ZACCHÉ, G (2000): La didattica negli archivi. Archilar. Archivio Historico Comunale. San Miniato.

FONTANA, J.: L’arxiu com a testimoni de vida. A” Lligall 12. Revista Catalana d’Arxivística”. Ps. 7-12. 1997

GONZÁLEZ DUQUE, L.; MARTIN HERNÁNDEZ; U.: Los archivos y la enseñanza de la historia. Ayuntamiento de La Laguna, Delegación de Cultura y Patrimonio Artístico. 1995

GUTIÉRREZ, G.; PARRAMON, C.: Els arxius i l’activitat escolar. A “ I Jornades de Didàctica de les Ciències Naturals i Socials al Baix Llobregat (1994)”. Col. Llorenç Sans d’Estudis del Baix Llobregat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. ps. 65-77

HERNANDEZ OLIVERA,L.: De profesores a alumnos: la perspectiva educativa de los archivos. A “XII Jornadas de Archivos Municipales”. Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Coslada. 1998. Ps.143-155

ITURRATE,G.: Aproximació teòrica a la tipologia de l’usuari d’arxius. A “Lligall 7. Revista Catalana d’Arxivística”. Ps. 77-95.1993.

ITURRATE, G.: Planificar el servicio pedagógico del archivo. A “Boletin ANABAD” núm. 2 Ps. 25-45. Abril-Junio. 1996.

PAGÈS,J.; SANTIESTEBAN, A.;: Elements per a un ensenyament renovat de les Ciències Socials: Procediments amb fonts primàries i aprenentatge de la Història. A “ I Jornades de Didàctica de les Ciències Naturals i Socials al Baix Llobregat (1994)”. Col. Llorenç Sans d’Estudis del Baix Llobregat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona.

REVERTÉ VIDAL, P. Els arxius, un recurs per al treball de recerca de Batxillerat. Llicència d'estudis atorgada pel Departament d'Ensenyament. Curs 2001-2002.

REVERTÉ VIDAL, P. Patrimoni documental, patrimoni de tots. Lligall Núm. 22. 2004.

REVERTÉ VIDAL, P. "Consideracions sobre l'elaboració de materials didàctics amb fonts d'arxiu". Lligall Núm 33. 2012.

TARRAUBELLA,X.: Els arxius i els seus usuaris. A “Lligall 12. Revista Catalana d’Arxivística.” Ps.191-203.1997.

TRIBÓ, G.: Arxius, fonts i didàctica de la història a Catalunya. A “BALMA. Didàctica de
les Ciències Socials, Geografia i Història”. Núm 2. Ed. Graó. Barcelona. 1995 


TRIBÓ, G. (2001). “Arxius i Didàctica de la Història”. Avenç, 260.

TRIBÓ, G. (2001). “Ensenyar i Aprendre Història”. Avenç, 261. pp. 45-52.

TRIBÓ, G. Coord. (2002). Didàctica amb Fonts d’Arxius. Llibre d’Actes Primeres Jornades Ensenyament-Arxius. 5a 7 de setembre de 2002. ICE UB. Barcelona.


TRIBÓ TRAVERIA, G. Enseñar a pensar históricamente: los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la historia. Horsori. 2005.